دوره و شماره: دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-160 
2. تحلیل معناشناختی «وحدت عددی» خداوند در بیان امام‌سجاد(ع)

صفحه 27-48

رحمان عشریه؛ حسن رضایی هفتادر؛ محمد علی اسماعیلی


3. جایگاه «وجود حقیقی» در اندیشه افلاطون و ملاصدرا

صفحه 49-68

زهرا محمدی محمدیه؛ محمد کاظم علمی سولا؛ علیرضا کهنسال