فرایند پذیرش مقالات

1-      اعلام وصول بعد از دریافت مقاله؛

2-      بررسی شکلی و صوری مقاله (در صورتی که مقاله موارد ذکر شده را رعایت نکرده باشد، برای اصلاحات لازم به نویسنده عودت داده می‏شود)؛

3-      در صورتی که مقاله، اشکال ساختاری نداشته باشد، برای ارزیابی به داور یا داوران صاحبنظری فرستاده می‏شود تا دربارة ارزش علمی و صلاحیت چاپ آن در نشریه اظهار نظر کنند؛

4-      نتایج داوری‌ها در جلسات منظم هیئت تحریریه مطرح و دربارة مقالات هر شماره از نشریه، تصمیم نهایی اتخاذ می‏شود؛

5-      نظر نهایی هیئت تحریریه از طریق وبسایت به اطلاع صاحبان مقاله می‏رسد؛ 

6-      پرداخت هزینه داوری و ویراستاری توسط مولف.