پژوهشگران محترم؛

لطفاً پیش از ارسال مقاله، نکات مندرج در

"راهنمای نویسندگان"، "فرایند پذیرش مقاله" و "پرسش‌های متداول"

را مطالعه فرمایید. 

مقالات ارسالی باید طبق راهنمای خواسته شده تدوین شوند. در صورتی که براساس راهنمای مذکور تدوین نشده باشد، در روال داوری قرار نخواهد گرفت.

ـ برای رعایت اصول امانتداری و پیشگیری از سرقت علمی، مقالات دریافتی قبل از داوری، مشابه‌یابی می‌شوند.

ـ تعهد نویسنده براصالت مقاله، الزامی است.

شماره جاری: دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-304 

7. نقد نظریه فخر رازی در باب تعیین امام ذیل آیات «ولایت و خلافت»

صفحه 163-182

زهره بابا احمدی میلانی؛ حامد دژآباد


9. نقد و بررسی مقالۀ «گسترۀ عصمت از منظر علامه طباطبایی»

صفحه 207-230

علی فقیه؛ سید احمد فقیهی؛ علی غضنفری


10. تحلیل انتقادی دیدگاه نورمن گیسلر درباره معجزات نبی(ص) از منظر علامه طباطبایی

صفحه 231-254

سید مهدی سجادی؛ محمد جواد عنایتی راد؛ وحیده فخار نوغانی؛ سیدحسین سید موسوی


12. الهیات سلبی حمیدالدین کرمانی

صفحه 281-304

وحیده سعدی نعلبندی؛ سید عباس ذهبی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

شاپا چاپی
2476-5325

بانک ها و نمایه نامه ها