1- با توجه به اعلام نتایج رتبه بندی جدید نشریات علمی مربوط به سال 1399در پرتال وزارت علوم، مجله پژوهشنامه کلام، به رتبه ب ارتقا یافته است.

https://journals.msrt.ir/home/detail/10986

2- نشریه پژوهشنامه کلام  با احترام به قوانین اخلاق در نشریات از مجوز انتشارCC و همچنین قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) تبعیت می کند و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

3- نشریه پژوهشنامه کلام با انجمن کلام اسلامی حوزه تفاهمنامه همکاری منعقد کرده است.

4-ارسال فرم مجوز نویسنده به نشریه هنگام ثبت مقاله در سامانه نشریه الزامی است، مقالاتی که فاقد این فرم باشند در روند بررسی قرار نخواهند گرفت. 

5- ارسال فرم تعارض منافع و فرم تعهد نویسندگان الزامی است.

6- برای رعایت اصول امانتداری و پیشگیری از سرقت علمی، مقالات دریافتی قبل از داوری، در http://www.samimnoor.ir و https://tik.irandoc.ac.ir و سایر سامانه های مشابهت یابی ، بررسی می شود و در صورت کپی بودن از مرحله ارزیابی خارج می­گردد.

7- پیش از ارسال مقاله نکات مندرج در "فرایند پذیرش مقاله" و "راهنمای نویسندگان"را مطالعه نمایید. مقالات ارسالی باید طبق راهنمای خواسته شده تدوین شوند. در صورتی که براساس راهنمای مذکور تدوین نشده باشد، در روال داوری قرار نخواهد گرفت؛

8- مقالاتی که موفق به چاپ در این نشریه شوند ، کدهای شناسه بین المللی مقالات  DOI و DOR را دریافت می کنند؛

9- هرگونه بهره برداری و استفاده از مقالات این نشریه، بدون ذکر نام و ارجاع استنادی به این نشریه، شرعا حرام و قانونا قابل پیگیری می باشد.

10- دسترسی به مقالات این نشریه به صورت دسترسی آزاد (OPEN ACCESS)

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 15، اسفند 1400، صفحه 1-315 

ابر واژگان