دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-144 
2. روش شناسی کلامی صدوق

صفحه 23-43

جهانگیر مسعودی؛ مریم زارعی