بازخوانی «برهان نظم» بر مبنای حساب احتمالات به همراه نقد «نظریه تکامل تصادفی»

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری حکمت متعالیه دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

یکی از مهم‌ترین براهین در اثبات وجود خدا نزد طبیعیون و خداباوران، «برهان نظم» است که تاکنون تقریرهای مختلفی از آن ارائه شده است. برخی از این براهین بر مبنای حساب احتمالات است که با نقدهای جدّی هم از سوی متکلمان و اندیشمندان مسلمان و هم از سوی طرفداران «نظریه تکامل تصادفی» داروین یا به اصطلاح امروزه نظریه فرگشت، روبه‎رو بوده است. مقاله حاضر با بهره‎مندی از حساب احتمالات و طراحی فرمول ریاضی، ضمن پاسخگویی به انتقادات مطرح شده، به نقد نظریه تکامل تصادفی و نظم اتفاقی هستی در بستر زمان می‎پردازد. بر این اساس، معلوم می­گردد که مجموع اتفاقاتی که در طول زمان تدریجاً منجر به یک نتیجه خاص و سیستم منظم شود، در هر بازۀ زمانی قابل رخ دادن نیست و برای شکل‎گیری نظم پیچیده موجود در جانوران در اثر فرایندهای تصادفی مانند جهش­های ژنتیکی غیر هدفمند، بودجه زمانی کافی وجود ندارد. بدین ترتیب امکان ایجاد تصادفی نظام فعلی جهان، محال و وجود یک عامل هوشمند برای آن ضروری خواهد بود.
 
برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید:
مگیران:
https://www.magiran.com/paper/2193432
نورمگز:
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1697603

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Re-Defining the Argument of Order Based on Arithmetic Possibilities with Criticism of Stochastic Evolution Theory

نویسندگان [English]

  • masoud poostchi avval 1
  • Hojjat ASADI 2
1 Electrical Engineering, Engineering faculty, Ferdiwsi University of Mashhad, Mashhad,Iran
2 .Ph.D candidate of Philosophy, Ferdowsi University
چکیده [English]

One of the most important arguments in proving God’s existence among the materialistic and the theists is the argument of Order that has been explained with various structures till now. Some of those arguments are based on arithmetic possibilities, which has been faced with serious criticism of the Muslim theologians and scholars and from the fans of Darwin’s Stochastic Evolution theory or simply the Evolution theory. This article by the use of arithmetic possibilities and designing a mathematical formula, in addition to responding to the critics, has criticized the Stochastic Evolution theory and random order in time. Accordingly it becomes clear that the series of events that lead to a particular result or system over time would not happen in any given time span, and for the complicated order embedded within the creatures to be formed according to random events like none-targeted genetic mutation, there is not enough time. Hence the possibility of creation of the current system of the world by accident is impossible and an existence of a wise element for it is a necessity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • infallibility
  • Existential Gradation
  • Union of Knowledge
  • Knower
  • and the Known
  • Generality of Infallibility
  • Certain Knowledge
-        ابن­منظور(1410ق)، لسان العرب، ج12، بیروت: دار صادر.
-        ارسطو(1398)، متافیزیک، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران: طرح نو.
-        افلاطون(1363)، دوره آثار افلاطون، ترجمه محمدحسن لطفی، ج3، تهران: خوارزمی.
-        بهزاد، محمود(1353)، داروینسیم و تکامل، چ8، تهران: کتاب­های جیبی.
-        پاپکین، ریچارد و استرول، آوروم(1370)، کلیات فلسفه، ترجمه سید جلال‎الدین مجتبوى، تهران: حکمت.
-        جرجانی، علی‎بن محمد(1907م)، شرح المواقف، ج8، قم: منشورات الشریف الرضی.
-        جوادی آملی، عبدالله(1384)، تبیین براهین اثبات خدا، قم: اسراء.
-        دهخدا، علی اکبر(1377)، لغت نامه دهخدا، ج13، چ2، تهران: دانشگاه تهران.
-        زمانی قمشه‎ای، علی(1374)، برهان نظم به حساب احتمالات، کلام اسلامی، ش15، 56-45.
-        سبحانی، جعفر(1386)، تحلیلی از داروینیسم، قم: موسسه امام صادق7.
-        _________(1384)، الهیات، چ6، قم: موسسه امام صادق7.
-        ــــــــــــــ(1411ق)، الهیات علی هدی الکتاب و السنه، تقریر محمدحسن مکی، قم: مرکز جهانی علوم اسلامی.
-        ـــــــــــــــ(1375)، مدخل مسائل جدید در علم کلام، ج1، قم: موسسه امام صادق7.
-        سهروردی، شهاب الدین(1380)، مجموعه مصنفات، تصحیح نجفقلی حبیبی، ج4، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
-        شیرازی، صدرالدین محمد(1981)، الحکمۀ المتعالیۀ فی الاسفار الاربعۀ العقلیه، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
-        ـــــــــــــــــــــــ(1417ق)، الشواهد الربوبیّۀ فی المناهج السلوکیه، بیروت: مؤسسۀ التاریخ العربی.
-        صدر، سید محمد باقر(1977م)، الموجز فی اصول الدین، نجف: بی­نا.
-        ــــــــــــــ(1402ق)، الاسس المنطقیه للاستقراء، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.
-        ــــــــــــــ(1412ق)، المرسل، الرسول، الرسالۀ، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.
-        طباطبائی، سید محمدحسین(1350)، اصول فلسفه و روش رئالیسم، مقدمه و پاورقی مرتضی مطهری، ج­5، قم: دارالعلم.
-        ـــــــــــــــــــــــــ(1428ق)، نهایة الحکمه، ج1، چ4، قم: موسسه نشر اسلامی.
-        غرویان، محسن(1372)، سیری در ادله اثبات وجود خدا، ج1، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
-        غزالی، محمد(1406ق)، احیاء علوم الدین، بیروت: دارالکتب العلمیه.
-        فخر­الدین رازی، محمد­بن عمر(1425ق)، التفسیر الکبیر، ج31، بیروت: دارالکتب العلمیه.
-        فیروز­آبادی، محمد­بن یعقوب(1403ق)، قاموس المحیط، ج4، بیروت: دارالفکر.
-        فیومی، احمد­بن محمد(1414ق)، مصباح المنیر، چ2، قم: دارالهجره.
-        مایر، ارنست(2005م)، تکامل چیست؟، ترجمه سلامت رنجبر، مونیخ: گلومان.
-        محمدپناه، بهنام(1389)، فرگشت و ژنتیک، تهران: آمه.
-        مطهری، مرتضی(1357)، علل گرایش به مادیگری، تهران: حکمت.
-        ـــــــــــــ(1388)، توحید، تهران: صدرا.
-        نعمت‌اللهی،  نادر(1386)، آمار و احتمالات مهندسی، چ­8، تهران: دالفک.
-        Alston, William, P, 1967, “Teleological Argument for the Existence of God”, from: The
-        Encyclopedia of Philosophy, vol8, Paul Edwards (ed), USA, Macmillan.
-        Aquinas, Thomas­(1964), Summa Theologia, 1, 2, 3 A bilingual edition in English and Latin, New York: Blackfriars & Mc Graw–Hill.
-        Augustine­(1998), The City of God, edited and translated by R. W. Dyson, Cambridge, UK: Cambridge University Press.
-        Axe, D (2004), Estimating the prevalence of protein sequences adopting functional enzyme folds, Journal of Molecular Biology, 341, 1295-1315.
-        Ayala, Francisco J.­­(2007), Darwin’s gift to science and religion, Washington DC: Joseph Henry press.
-        _______________(2010), There Is No Place for Intelligent Design in The Philosophy of Biology, in: Ayala, Francisco, J. & Arp, Robert (ed.), Contemporary Debates in Philosophy of Biology, Wiley – Blackwell.
-        Behe, M. J­(1996), Darwin’s Black Box: The Biochemical challenge to Evolution, New York: The Free press, ISBN 0684827549.
-        Berlinski, D.­(1996), The deniable Darwin, in: Commentary, Vol. 101, No. 6.
-        Brush, S. G­(1989), Prediction and theory evaluation, the case of light bending, Science, 246.
-        Cleland, C­(2001), Historical science, experimental science, and the scientific method, Geology, 29.
-        Crick, F.­(1958), On Protein Synthesis, in: Symposium for the Society of Experimental Biology, 12, 138_163.
-        Davies, Paul­(1983), God and the New Physics, NewYork, Simon and Schuster.
-        Dawkins, R­(1986), The blind watchmaker, London.
-        __________­(1995), River out of Eden, New York, 11.
-        __________­(2006), The God Delusion. London: Transworld Publishers.
-        Dembski, William­(2001), Intelligent design as a Theory of information in: Intelligent Design Creationism and Its Critics: Philosophical, Theological, and Scientific Perspectives.
-        Gates, B.­(1995), The road ahead, New York: Penguin Books.
-        Hood, L., Galas, D.­(2003), The digital code of DNA, Nature 421, 444–448.
-        Hume, David­(2007), Dialogues Concerning Natural Religion, 1779, Edited by Dorothy Coleman, Cambridge University Press.
-        Lewontin, R­(1978), Adaptation in Evolution: a Scientific American book, San Francisco: W. H. Freeman & Company.
-        Lipton,­P­(1991), Inference to the best explanation, Routledge, New York, 32-88.
-        Meyer, S. C,­(1998) DNA by design, An inference to the best explanation for the origin of biological information, Journal of rhetoric and public affairs 4.1.
-        Meyer, S. C,­(2004), The origin of biological information and the higher taxonomic categories, in: Proceedings of the Biological Society of Washington 117, 213-239.
-        Meyer, S.C. Ross, M., Nelson, P., Chien, P.(2003), The Cambrian explosion: Biology’s big bang, in: J. A. Campbell,  Darwinism, design and public education, Lansing, MI, 323-402.
-        Paley, William­(1802), Natural Theology, New York: American Tract Society.
-        Papoulis. S­(2002), Probability Random Variables and Stochastic Processes, Fourth Edition, Athanasios, Unnikrishna Pillai: McGraw-Hill Higher Education.
-        Polanyi, M.­(1968), Life’s irreducible structure, in: Science, Vol. 160, 1308-1312;
-        Ray. J­(1961), The wisdom of God manifested in the works of creation, London, Printed for Samuel Smith, at the Prince’s Arms in St. Paul’s Church-Yard.
-        Sober. E­(2000), The philosophy of biology, 2nd edition, San Francisco: Westview Press.
-        Wehmeier, Sally (ed), 2003, Oxford Advanced, Learner’s Dictionary, Oxford, Oxford University, Press.