نقد و بررسی مقالۀ «گسترۀ عصمت از منظر علامه طباطبایی»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تفسیر تطبیقی قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم

2 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

3 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

چکیده

علامه طباطبایی معتقد است نبی اکرم و ائمه اطهار: از خطا و نسیان در امور عادی و غیرمرتبط با وحی و تکالیف معصوم‌اند، اما از برخی از انبیای سلف، خطا و نسیان در این امور واقع شده است. سبحانی‌نیا در مقاله «گسترۀ عصمت از منظر علامه طباطبایی» در دو قسمت، به نقد دیدگاه علامه پرداخته است. ایشان در قسمت نخست بر این باور است که علامه از یک‌سو قائل به عصمت مطلقه نبی اکرم است، اما از سوی دیگر عباراتی دارد که‌ نشان می‌دهد در خصوص‌ ایشان نیز قائل به عصمت مطلقه نیست و در قسمت دوم، هشت نقد به دیدگاه علامه در باب گستره عصمت انبیا مطرح کرده است. هدف از این پژوهش بررسی نقدهای سبحانی‌نیا بر دیدگاه علامه است. بررسی مطالب علامه و نقدهای سبحانی‌نیا بر آن نشان می‌دهد که علامه معتقد به عصمت مطلقه نبی اکرم است و برداشت سبحانی‌نیا از عبارات ایشان نادرست است. همچنین تمامی نقدهای هشت‌گانه سبحانی‌نیا به دیدگاه علامه درباره گستره عصمت انبیا با اشکال مواجه است. نگارنده در این مقاله درصدد است که با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، دو مدعای مذکور را اثبات کند.

کلیدواژه‌ها