نقدی بر مقالۀ «نقد مستندات قرآنی و روایی چلّه نشینی»

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده الاهیات دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در ششمین شماره نشریۀ علمی، پژوهشی «پژوهشنامه کلام»، مقاله‌ای با عنوان «نقد مستندات قرآنی و روایی چلّه ‌نشینی» به چاپ رسیده است. نویسندگان در آن مقاله تلاش کرده‌اند بر اساس سه مستندِ میقات چهل شب حضرت موسی7، خلوت کردن پیامبر و حدیث اخلاص چهل روزه، به نقد این موارد پرداخته و سپس اصل چلّه نشینی و خلوت، و در پایان صوفیان و عرفا را مورد حمله قرار دهند. با بررسی و تحلیل دلایل مقاله مذکور، نقدهای نویسندگان مورد بازنگری قرار گرفته و با اشاره به اهمیت تزکیه و تهذیب نفس و اخلاص در عمل و قصد قربت و توجه به وجه الله در افعال و اهمیت عدد چهل در متون دینی و تأکید بر حسن چلّه نشینی و ریاضت به عنوان مهارت کنترل نفس اماره و از طریق تسامح در ادله سنن و روایات معتبرِ هم‌معنا در خصوص چله داشتن به این نتیجه می‌رسیم که چلّه‌نشینی مخالف اسلام نیست و آنچه باید در جامعه اتفاق بیفتد، روشنگری نسبت به تحریفاتی است که در آن به وجود آمده است. وظیفه فرهیختگان دفاع از عرفان شریعت‌مدار و گسترش آن است.
برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید:
مگیران:
https://www.magiran.com/paper/2044948
نورمگز:
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1552694

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cash on the paper “criticism of Qur'anic and Hadith documentaries of Chelleh Neshini (Forty Nights of Worship)

نویسنده [English]

  • Seyed Hossain Seyed mosavi
Assistant Professor at Ferdowsi University of Mashhad.
چکیده [English]

In the sixth issue of the scientific and research journal "Pajooheshname h-E-Kkalam" an article with the title "criticism of Qur'anic and Hadith documentaries of Chelleh Neshini (Forty Nights of Worship) " has been published. The authors have attempted based on three documentaries; forty nights worship of Prophet Moses (As), isolation of the holy prophet of Islam (AS) and hadith of Forty days sincerity, criticize these cases and then attack the principle of isolation and chelleh neshini and also Sufis and Mystics. By analyzing the reasons of the article, the authors’ criticisms have been reviewed and pointing to the importance refinement & self-purification, sincerity in action and our intention for God and attention to God in the actions and the importance of the number forty in religious texts and emphasis on goodness of chelleh neshini and austerity as a self-control skill and through Tolerance in Traditional proofs and authentic narratives about this issue we come to the conclusion that chelleh neshini is not against Islam and what should happen in society is enlightenment of the distortions in which it happened .The task of the scholars is to defend Shariah mysticism and to spread it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Refinement & Self-purification
  • Sincerity in action
  • Chelleh Neshini (Forty Nights of Worship)
  • the skill of self - control
  • Number forty
قرآن کریم
-        شریف الرضى، محمد بن حسین(1379ش)، نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتى‏، چاپ اول‏، قم: مشهور.
-        آخوند خراسانى، محمد کاظم بن حسین(1409ق)، کفایة الأصول، چ1، قم: آل البیت:.
-        آقابزرگ تهرانى، محمدمحسن(1403ق)‏، الذریعة إلى تصانیف الشیعة، چ3، بیروت‏: دار الأضواء.
-        ‏ابن ابى الحدید، عبدالحمید بن هبة الله(1404ق)، شرح نهج البلاغة، قم: کتابخانه آیت الله مرعشى.
-        ابن ابى جمهور احسائى(1405ق)، عوالی اللآلی، تحقیق و تصحیح عراقى، مجتبى، قم: سید الشهداء7.
-        ابن­بابویه، محمد بن على(1362)، الأمالى، تهران: کتابخانه اسلامیه.
-        ـــــــــــــــــــــــــــ(1406ق)، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، چ2، قم: شریف رضی.
-        ـــــــــــــــــــــــــــ(1403ق)(الف)، الخصال، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
-        ــــــــــــــــــــــــــــ(1378ق)، عیون أخبار الرضا7، تحقیق و تصحیح مهدی لاجوردى، چ1، تهران: جهان‏‏.
-        ـــــــــــــــــــــــــــــ(1395ق)‏، کمال‌الدین و تمام النعمة، تحقیق و تصحیح علی اکبر غفارى، چ2، تهران: اسلامیه‏‏.
-        ــــــــــــــــــــــــــــ(1403ق)(‏ب)، معانی الأخبار، تحقیق و تصحیح علی اکبر غفارى، چ1، قم‏: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏.
-        ــــــــــــــــــــــــــــ(1413ق)، من لایحضره الفقیه، تحقیق و تصحیح علی اکبر غفاری، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
-        ابن مشهدى، محمد بن جعفر(1419ق)، المزار الکبیر، تحقیق و تصحیح جواد قیومى اصفهانى، چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامى.
-        امام خمینى، سید روح الله(1388‏)(ج)، آداب الصلاة، چ16‏، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى;.
-        ـــــــــــــــــــــــــ(1415ق)، انوار الهدایة فی التعلیقة على الکفایۀ، چ2، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;.
-        ــــــــــــــــــــــــــ(1410ق)، تعلیقات على شرح« فصوص الحکم» و« مصباح الأنس»، تهران: پاسدار اسلام.
-        ـــــــــــــــــــــــــــ(1375)، تفسیر سوره حمد، چ1، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینى;.
-        ــــــــــــــــــــــــــــ(1388‏)(الف)، سرّ الصلاة(معراج السّالکین و صلاة العارفین‏)، چ13‏، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى;.
-        ـــــــــــــــــــــــــــــ(1387)،‏ شرح حدیث جنود عقل و جهل، چ12‏، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى;.
-        ــــــــــــــــــــــــــــــ(1388)(ب)، شرح چهل حدیث، چ4، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى;.
-        ــــــــــــــــــــــــــــــ(1386‏)، صحیفه امام خمینی، چ2‏، تهران‏: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى;.
-        ـــــــــــــــــــــــــــــــ(1382)، مجموعه آثار کنگره اندیشه‏هاى اخلاقى‌-‌عرفانى امام خمینى، ج1(نامه‏هاى عرفانى)، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى;.
-        انصارى، مرتضى بن محمدامین‏(بی­تا)، فرائد الأصول‏، چ9‏، قم: مجمع الفکر الاسلامی‏.
-        بحرانى، هاشم بن سلیمان(1415ق)، البرهان فی تفسیر القرآن، تحقیق بنیاد بعثت، واحد تحقیقات اسلامى‏، قم: موسسة البعثة.
-        جزایرى، محمدجعفر(1415ق)، منتهى الدرایة فی توضیح الکفایة، چ4، قم: موسسه دار الکتاب‏.
-        حلى، ابن فهد(1407ق)، عدة الداعى و نجاح الساعى، تحقیق و تصحیح احمد موحدى‏، چ1، بیروت: دار الکتاب الاسلامى.
-        حلى، رضى الدین على بن یوسف(1408ق)‏، العدد القویّة لدفع المخاوف الیومیة، تحقیق و تصحیح مهدی رجایى و محمود مرعشى، چ1، قم:  کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى‏.
-        حویزى، عبد على بن جمعه(1415ق)، تفسیر نور الثقلین، تصحیح هاشم رسولى، چ4، قم: اسماعیلیان.
-        خویى، ابوالقاسم(1422ق)، مصباح الأصول، چ1، قم: موسسه احیاء آثار الامام الخوئی;‏.
-        رازى‏، فخر الدین(1986م)‏، الأربعین فی أصول الدین‏، چ1، قاهره:‏ مکتبة الکلیات الأزهریة.
-        ــــــــــــــــــ(1420ق)، مفاتیح الغیب، چ3، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
-        زمخشری، محمود(1407ق)، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، چ3، بیروت: دار الکتاب العربی.
-        سهروردى، شهاب‌الدین ابوحفص(1427ق)، عوارف المعارف، تحقیق و تصحیح احمد عبد الرحیم السایح و توفیق على وهبة، چ1، قاهرة: مکتبة الثقافة الدینیة.
-        شعیری، محمد بن محمد(بی­تا)، جامع الأخبار، چ1، نجف: مطبعة حیدریة.
-        شهید اول، محمد بن مکى(1374)، چهل حدیث ترجمه الأربعون، مترجم: محمد علی کوشا، چ1، قم: نهاوندى‏.
-        طباطبایى حکیم، محمد سعید(1414ق)، المحکم فی أصول الفقه، چ1، قم: المنار.
-        طبرسى، احمد بن على(1403ق)، الإحتجاج على أهل اللجاج، تحقیق و تصحیح محمد باقر خرسان، چ1، مشهد: مرتضى.
-        طبرسى، فضل بن حسن(1379ق)، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، بیروت: دار احیاء التراث العربى.
-        عیاشى، محمد بن مسعود(1380ق)‏، تفسیر العیّاشی‏، تحقیق و تصحیح هاشم رسولى محلاتى، چ1، تهران: المطبعة العلمیة.
-        فرهنگ‌نامه اصول فقه(1389)، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامى‏، ‏ چ1‏، قم‏: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
-        فیض کاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى(1406ق)،‏ الوافی‏، چ1،‏ اصفهان: کتابخانه امام أمیرالمؤمنین7‏.
-        غزالى‏، ابوحامد(1409ق)‏، الأربعین فی اصول الدین‏، چ1، بیروت:‏ دارالکتب العلمیة.
-        القشیرى، ابوالقاسم عبد الکریم(1374)، الرسالة القشیریة، محقق/مصحح: عبدالحلیم محمود، محمود بن شریف‏، چ1، قم: بیدار.
-        قمى، على بن ابراهیم(1404ق)، تفسیر القمی، چ3، قم: دار الکتاب.
-    قمى مشهدى، محمد بن محمدرضا(1368)، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، تحقیق: حسین درگاهى‏، چ1، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى.
-        کاشانى، عزالدین محمود(بی­تا)، مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة، مقدمه و تصحیح جلال‌الدین همائى، چ2، تهران: کتابخانه سنائى.
-        کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق(1429ق)، الکافی، تصحیح دارالحدیث، چ1، قم: دار الحدیث.
-    مازندرانى، محمد هادى بن محمد صالح(1429ق)، شرح فروع الکافی، تحقیق و تصحیح: محمد جواد محمودى و محمدحسین درایتى، چ1، قم: دار الحدیث.
-        مجلسى، محمد باقر بن محمد تقی(1404ق)(الف)، بحار الأنوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار:، بیروت: مؤسسة الوفاء.
-        ـــــــــــــــــــــــــــــ(1404ق)(ب)، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول‏:، تحقیق و تصحیح: هاشم رسولى محلاتى، قم: دارالکتب الإسلامیة.
-    مجلسى، محمدتقى بن مقصود على(1406ق)، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، تحقیق و تصحیح: حسین موسوى کرمانى و علی‌پناه اشتهاردى، چ2، قم: مؤسسه فرهنگى اسلامى کوشانبور.
-    محدث نورى، حسین بن محمد تقى‏(1408ق)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، تحقیق و تصحیح: مؤسسۀ آل البیت:، چ1، قم: مؤسسۀ آل البیت:.
-        مغنیه، محمد جواد، (1975م)، علم أصول الفقه فی ثوبه الجدید، چ1، بیروت: دار العلم للملایین‏.
-        مکارم شیرازى، ناصر(1428ق)، انوار الأصول، چ2، قم: مدرسۀ الامام علی بن ابی طالب7.
-        مولانا، جلال‏الدین(1382)، مثنوى معنوى، تصحیح رینولد نیکلسون، تهران: مجید.
-        میرداماد، محمد باقر بن محمد(1311ق)، الرواشح السماویة فی شرح الأحادیث الإمامیة، چ1، قم: دار الخلافة.
عباس اسماعیل‌زاده، میثم شعیب و رضا ملازاده پامچی(۱۳۹۶)، «نقد مستندات قرآنی و روایی چلّه‌نشینی»، دو فصلنامه علمی، پژوهشی «پژوهشنامه کلام»، ش6، ص: ۱۱۶-92.