تبیین وحی بر اساس نقش قوای ادراکی نبی با تکیه بر آرای ملاصدرا و سهروردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حکمت متعالیه دانشگاه فردوسی مشهد ـ پردیس بین‌الملل

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد دانشگاه فردوسی مشهد